Papaya Spear

Papaya Spear
ITEM CODE:  SAM004
DESCRIPTION: Papaya Spear
UNIT:  CTN
PACKING:  4
SIZE: 5KG
SHELF LIFE: 18M
STORAGE:  AMBIENT